RODO

Klauzula informacyjna dla uczniów i rodziców – proces rekrutacji

1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców/opiekunów prawnych jest Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie. Z Administratorem można skontaktować się listownie: Al. Piastów 7, 70-327 Szczecin, e-mailowo: sekretariat@palac.szczecin.pl.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Rafał Malujda, z którym można się skontaktować: telefon: 91 852 20 93, e-mail: iod@spnt.pl.
3. Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na zajęcia w Pałacu Młodzieży – Pomorskim Centrum Edukacji w Szczecinie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego art. 13/14 oraz art. 130 i nast. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz., 59 ze zm.).
4. Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora, podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa, a także te, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.
5. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko będzie uczęszczało do placówki, a w przypadku nieprzyjęcia do placówki – przez okres jednego roku.
6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu uczestniczenia w rekrutacji są Państwo zobowiązani do podania danych. Niepodanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w rekrutacji.