REGULAMIN UCZESTNIKA PAŁACU MŁODZIEŻY –
POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI W SZCZECINIE

 1. Uczestnikami Pałacu Młodzieży mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych) oraz osoby pełnoletnie – jeżeli edukacja jest wynikiem kontynuacji uczestnictwa w zajęciach.
 2. Uczestnicy biorą udział w stałych zajęciach pracowni odbywających się według tygodniowego planu zajęć.
 3. Każdy uczestnik może brać udział w imprezach okazjonalnych i cyklicznych organizowanych przez placówkę, korzystać z jej bazy na zasadach określonych w regulaminach poszczególnych pracowni.
 4. Członkowie pracowni mają prawo do uczestnictwa w wycieczkach oraz innych formach wypoczynku organizowanych przez Pałac Młodzieży.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania statutu, obowiązujących procedur bezpieczeństwa, regulaminu pracowni, szanowania mienia placówki, kulturalnego zachowania wobec pracowników Pałacu Młodzieży i współuczestników zajęć.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do systematycznego udziału w zajęciach wybranych przez siebie pracowni i pracy nad wzbogaceniem wiadomości, umiejętności oraz rozwoju swoich zainteresowań.
 7. Uczestnicy Pałacu Młodzieży uiszczają dobrowolne wpłaty na konto Rady Rodziców w wysokości ustalonej przez Prezydium Rady Rodziców na każdy rok szkolny.
 8. Uczestnicy Pałacu Młodzieży mogą być nagradzani w następujących formach:
 • pochwała ustna lub pisemna
 • dyplom
 • certyfikat debiutanta
 • list pochwalny do dyrekcji szkoły i opiekunów
 • nagroda rzeczowa
 • kwalifikacja do koncertu, konkursu, turnieju, zawodów
 • udział w obozie lub wycieczce
 • dofinansowanie wycieczki lub innej formy wypoczynku organizowanej przez Pałac Młodzieży.

9. Za nieprzestrzeganie regulaminu Pałacu Młodzieży uczestnik może być ukarany:

 • upomnieniem ustnym
 • powiadomieniem ustnym lub pisemnym opiekunów uczestnika
 • powiadomieniem ustnym lub pisemnym dyrekcji szkoły
 • za rażące naruszenie zasad zawartych w regulaminie uczestnik może być wykluczony z zajęć i skreślony z ewidencji uczestników Pałacu Młodzieży (decyzję w tym wypadku podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela
 • po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców).

10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.

REGULAMIN UCZESTNIKA (pdf 64 kb)