REGULAMIN UCZESTNIKA PAŁACU MŁODZIEŻY –
POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI W SZCZECINIE

 1. Uczestnikiem Pałacu Młodzieży – PCE mogą być dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne) oraz studenci – jeżeli edukacja jest wynikiem kontynuacji uczestnictwa w zajęciach.
 2. Uczestnicy biorą udział w stałych zajęciach pracowni odbywających się według planu zajęć.
 3. Każdy uczestnik może brać udział w imprezach okazjonalnych i cyklicznych organizowanych przez placówkę, korzystać z jej bazy na zasadach określonych w regulaminach poszczególnych pracowni.
 4. Członkowie pracowni mają prawo do uczestnictwa w wycieczkach oraz innych formach wypoczynku organizowanych przez Pałac Młodzieży – PCE.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do systematycznego udziału w zajęciach wybranej przez siebie pracowni, zespołu i pracy nad wzbogacaniem wiadomości, umiejętności oraz rozwoju swoich zainteresowań.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu pracowni, do szanowania mienia placówki, do przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach oraz kulturalnego zachowania wobec pracowników Pałacu Młodzieży – PCE i współuczestników zajęć.
 7. Uczestnicy Pałacu Młodzieży – PCE uiszczają wpłaty na konto Rady Rodziców w wysokości ustalonej przez Prezydium Rady Rodziców na każdy rok szkolny.
 8. Uczestnik Pałacu Młodzieży może otrzymać wyróżnienia i nagrody:
  a.    pochwała ustna lub pisemna
  b.    dyplom
  c.    certyfikat debiutanta
  d.    list pochwalny do dyrekcji szkoły i opiekunów
  e.    nagroda rzeczowa
  f.     kwalifikacja do koncertu, turnieju, zawodów
  g.    udział w obozie lub wycieczce
  h.    dofinansowanie wycieczki lub formy wypoczynku organizowanej przez Pałac Młodzieży – PCE
 9. Za nieprzestrzeganie regulaminu Pałacu Młodzieży – PCE uczestnik może być ukarany:
  a.    upomnieniem ustnym,
  b.    powiadomieniem ustnym lub pisemnym opiekunów uczestnika,
  c.    powiadomieniem ustnym lub pisemnym dyrekcji szkoły,
  d.    za rażące naruszenie zasad zawartych w regulaminie uczestnik może być wykluczony z zajęć i skreślony z ewidencji uczestników Pałacu Młodzieży – PCE,
  e.    decyzję w tym wypadku podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela i po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców.
 10. Regulamin wchodzi w życie z dniem: 29 sierpnia 2014 r.