REGULAMIN UCZESTNIKA PAŁACU MŁODZIEŻY –
POMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI W SZCZECINIE

 

 1. Uczestnikami Pałacu Młodzieży mogą być dzieci w wieku przedszkolnym
  i szkolnym (ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych) oraz osoby pełnoletnie – jeżeli edukacja jest wynikiem kontynuacji uczestnictwa w zajęciach.
 2. Uczestnicy biorą udział w stałych zajęciach pracowni odbywających się według tygodniowego planu zajęć.
 3. Każdy uczestnik może brać udział w imprezach okazjonalnych i cyklicznych organizowanych przez placówkę, korzystać z jej bazy na zasadach określonych
  w regulaminach poszczególnych pracowni.
 4. Członkowie pracowni mają prawo do uczestnictwa w wycieczkach oraz innych formach wypoczynku organizowanych przez Pałac Młodzieży.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania statutu, obowiązujących procedur bezpieczeństwa, regulaminu pracowni, szanowania mienia placówki, kulturalnego zachowania wobec pracowników Pałacu Młodzieży i współuczestników zajęć.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do systematycznego udziału w zajęciach wybranych przez siebie pracowni i pracy nad wzbogaceniem wiadomości, umiejętności
  oraz rozwoju swoich zainteresowań.
 7. Uczestnicy Pałacu Młodzieży uiszczają dobrowolne wpłaty na konto Rady Rodziców w wysokości ustalonej przez Prezydium Rady Rodziców na każdy rok szkolny.
 8. Uczestnicy Pałacu Młodzieży mogą być nagradzani w następujących formach:
 9. pochwała ustna lub pisemna
 10. dyplom
 11. certyfikat debiutanta
 12. list pochwalny do dyrekcji szkoły i opiekunów
 13. nagroda rzeczowa
 14. kwalifikacja do koncertu, konkursu, turnieju, zawodów
 15. udział w obozie lub wycieczce
 16. dofinansowanie wycieczki lub innej formy wypoczynku organizowanej
  przez Pałac Młodzieży.
 17. Za nieprzestrzeganie regulaminu Pałacu Młodzieży uczestnik może być ukarany:
 18. upomnieniem ustnym
 19. powiadomieniem ustnym lub pisemnym opiekunów uczestnika
 20. powiadomieniem ustnym lub pisemnym dyrekcji szkoły
 21. za rażące naruszenie zasad zawartych w regulaminie uczestnik może być wykluczony z zajęć i skreślony z ewidencji uczestników Pałacu Młodzieży (decyzję w tym wypadku podejmuje Rada Pedagogiczna na wniosek nauczyciela
  po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców).
 22. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.

regulamin uczestnika zajęć 2021_ 2022 (pdf 70 kb)