Deklaracja dostępności Pałac Młodzieży w Szczecinie

Pałac Młodzieży – Pomorskie Centrum Edukacji w Szczecinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Pałac Młodzieży w Szczecinie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

 • BRAK

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Iwona Sarnicka – koordynator ds. dostępności
 • E-mail: i.sarnicka@palac.szczecin.pl
 • Telefon: 914229959 od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00-16.00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie
 • Adres: aleja Piastów 7
  70-327 Szczecin
 • E-mail: sekretariat@palac.szczecin.pl
 • Telefon: 914225261

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne dla osób pełnosprawnych.
Nie posiadamy oddzielnego wejścia do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Ograniczona możliwości poruszania się na wózku. Tylko na parterze budynku

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek bez dostępności do windy oraz platformy dla osób niepełnosprawnych.

Placówka nie posiada środków finansowych na taką inwestycje. 
Nie ma  możliwości dostania się do pomieszczeń na poszczególnych piętrach.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Toaleta na parterze dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Placówka nie posiada na swoim terenie parkingu.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W placówce nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Konieczność kontaktu z udziałem tłumacza języka migowego należy zgłosić minimum na 3 dni przed planowaną wizytą.