ZASADY KORZYSTANIA Z OFERTY CENTRUM

Korzystanie z zasobów oraz oferty szkoleniowej Centrum jest całkowicie bezpłatne.

WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK I MATERIAŁÓW

1. Materiały będące do dyspozycji nauczycieli mogą być wypożyczane maksymalnie na dwa tygodnie.
2. W wyjątkowych przypadkach nauczyciel może przedłużyć o tydzień czas wypożyczenia materiałów, jednakże powinien w tym celu skontaktować się z Centrum (telefonicznie, mailem lub osobiście) najpóźniej w ostatnim dniu przed datą zwrotu i otrzymać stosowną zgodę.
3. Jeżeli materiały nie zostaną zwrócone w wyznaczonym terminie, przewiduje się karę finansową w wysokości 1 zł za każdą pozycję za każdy dzień przypadający po dacie zwrotu.
4. Jednorazowo można wypożyczyć do pięciu pozycji. Za jedną pozycję uznaje się książkę, karty obrazkowe w liczbie do 10 sztuk, komplet liter oraz inne materiały tworzące zestaw.
5. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność finansową za nieodwracalnie zniszczone lub zagubione materiały.

PRZYGOTOWANIE POMOCY DYDAKTYCZNYCH I KOPIOWANIE MATERIAŁÓW

 1. Korzystanie z wycinarki
Urządzenie do wycinania posiada specjalne matryce z gotowym wzorem  i tylko taki wzór może być wykonany. Liczba wycinanych jednorazowo kopii zależy od grubości wykorzystywanego materiału i wynosi od 1 do 8 sztuk. Pomoce mogą być wycinane z papieru, brystolu, papieru laminowanego, tektury, cienkiego plastiku, pianki poliuretanowej, gąbki, winylu oraz tkaniny. Każdy nauczyciel może korzystać z wycinarki bez ograniczeń, przy czym Centrum nie zapewnia materiału do wykonania pomocy.

 2. Kopiowanie materiałów
Wszystkie materiały metodyczne mogą być na miejscu kopiowane w dowolnych ilościach. Jednak w przypadku bardzo dużej liczby kserokopii (powyżej 100 stron) prosimy, by nauczyciele przynieśli ze sobą własny papier ksero.

SZKOLENIA I SPOTKANIA

 W Centrum odbywają się szkolenia metodyczne i warsztaty obejmujące różne zagadnienia. O terminach i tematyce szkoleń, a także osobach prowadzących na bieżąco informujemy w dziale “Aktualności”. Nauczyciele, którzy zarejestrowali się w naszej bazie, otrzymują informację bezpośrednio na swój adres e-mail. O udziale w szkoleniu zawsze decyduje kolejność zgłoszeń. Oprócz szkoleń proponujemy nauczycielom nieformalne spotkania w celu wymiany doświadczeń i pomysłów. Odbywają się one zazwyczaj w piątkowe popołudnia, mniej więcej raz w miesiącu. Udział w spotkaniu nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Informację o najbliższym terminie spotkania również zamieszczamy na stronie internetowej oraz przesyłamy mailem nauczycielom zarejestrowanym w bazie.

LEKCJE W CENTRUM

W Centrum można zorganizować lekcję języka angielskiego z wykorzystaniem materiałów będących na miejscu do dyspozycji. W sali znajdują się stoły i krzesła (20 miejsc) oraz kącik dziecięcy (2 stoliczki sześcioosobowe). W razie potrzeby możliwe jest dostawienie krzeseł. Dysponujemy sprzętem video, DVD i odtwarzaczem CD. Termin lekcji oraz zakres niezbędnej pomocy w przygotowaniach prosimy uzgadniać z pracownikiem Centrum.

INNE WYDARZENIA

O wszystkich wydarzeniach w Centrum informujemy w “Aktualnościach”. Przygotowujemy konkursy językowe i imprezy dla dzieci, lekcje pokazowe z wykorzystaniem zasobów Centrum, prezentacje wydawnicze itp. Chętnie podejmiemy współpracę z nauczycielami w zakresie organizowania wszelkiego typu działań uatrakcyjniających naukę języka angielskiego.