Szczegółowe informacje dotyczące wyboru Rady Rodziców

na rok szkolny 2020/2021

 

Harmonogram wyboru Rady Rodziców:

10 listopada 2020 r.
Zamieszczenie na stronie internetowej www.palac.szczecin.pl, (zakładka wybory Rady Rodziców 2020/2021) karty zgłoszenia. Druki dostępne również w placówce.

17.11.2020 r. do godz. 19.00
Przesłanie wypełnionej Karty zgłoszenia w formie zdjęcia lub skanu na adres wybory_rr@palac.szczecin.pl lub wersji papierowej poprzez skrzynkę podawczą znajdującą się przy wejściu w budynku Pałacu Młodzieży.

26.11.2020 r., godz.17.00
Termin pierwszego zebrania rodziców w roku szkolnym 2020/2021 poprzez platformę MS Teams.

Działając na podstawie art. 83 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Regulaminu Rady Rodziców Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji w Szczecinie zgodnie, z którymi wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, zachodzi konieczność powołania Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021.

W skład Rady Rodziców powinien wejść przedstawiciel rodziców/opiekunów każdej z pracowni funkcjonującej w placówce, jednak nie mniej niż 7 osób. Jedno dziecko może reprezentować tylko jeden z rodziców/opiekunów.

Z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty oraz zachowanie wszelkich procedur bezpieczeństwa związanych z COVID-19 wybory do Rady Rodziców na rok szkolny 2020/21 odbędą się zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców, ale wyjątkowo w formie on-line (podstawa prawna: § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20.03.2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Pierwsze zebranie Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się za pośrednictwem platformy TEAMS.
Dane do logowania otrzymają Państwo na adres e-mail podany na Karcie zgłoszeniowej.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w celu uczestniczenia w wyborach do Rady Rodziców Państwa dane są niezbędne.
Nie podanie danych skutkuje odmową uczestnictwa w wyborach.

Spośród uczestników zebrania niekandydujących do Rady Rodziców konieczne będzie wyłonienie trzy osobowej komisji skrutacyjnej.

Członkowie Rady Rodziców wybierają Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz oraz Komisję Rewizyjną.

Rada Rodziców jest organem społecznym ściśle współpracującym z dyrektorem placówki i Radą Pedagogiczną w celu polepszenia warunków pracy dydaktyczno-wychowawczej i doskonalenia działalności statutowej placówki.
Rada Rodziców ma prawo m.in. występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej oraz organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Rady Rodziców, w którym wskazane są inne prawa i obowiązki tego organu.

Dyrektor
Pałacu Młodzieży – Pomorskiego Centrum Edukacji
w Szczecinie
Elwira Rewcio

Bezpłatna aplikacja do czytania plików PDF dostępna jest pod adresem: https://get2.adobe.com/pl/reader/

Bezpłatna aplikacja do czytania plików  doc, docx dostępna jest pod adresem: https://www.openoffice.org/download/