Rada Rodziców – rodzaj organu, który reprezentowany jest przez rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne do Pałacu Młodzieży. Rada Rodziców jest powoływana do współpracy z placówką w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi dokształcania dzieci oraz funkcjonowania placówki. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora placówki i  Rady Pedagogicznej. Może także gromadzić  fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności Pałacu Młodzieży.

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM  2019/2020

Lp. Funkcja Imię i nazwisko
1. Przewodniczący RR Beata Biderman
2. Wiceprzewodniczący Julita Bobko
3. Sekretarz Przemysław Krajewski
4. Komisja Rewizyjna Beata Bestry
5. Komisja Rewizyjna Piotr Bajda
6. Komisja Rewizyjna Małgorzata Skolimowska – Gradek
7. Członek Jolanta Kowalak
8. Członek Katarzyna Piaskowska
9
Członek Sylwia Pączka
10
Członek Marta Derejczyk