Rada Rodziców – rodzaj organu, który reprezentowany jest przez rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne do Pałacu Młodzieży. Rada Rodziców jest powoływana do współpracy z placówką w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi dokształcania dzieci oraz funkcjonowania placówki. Rada Rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora placówki i Rady Pedagogicznej. Może także gromadzić  fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności statutowej Pałacu Młodzieży.

kontakt: radarodzicow.palac@gmail.com