AEP_logo

Nabór na wolne miejsca – I etap rekrutacji skierowany jest do dzieci po raz pierwszy rozpoczynających zajęcia w Akademii Edukacji Przedszkolaka w Pałac Młodzieży – PCE w roku szkolnym 2014/2015 zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Szczecin. Zainteresowani proszeni są o składanie wniosków wraz z załącznikami w sekretariacie Pałacu Młodzieży w terminie od 23 czerwca do 27 czerwca 2014 r. (wniosek wraz z załącznikami do pobrania w sekretariacie PM od dnia 17 czerwca 2014 r.).

W przypadku większej liczby kandydatów (zamieszkujących Gminę Szczecin) niż wolnych miejsc w I etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1. Wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci).

2. Niepełnosprawność kandydata.

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.

6. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie (samotne wychowywanie dziecka oznacza: pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem).

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość,
za każde z w/w kryteriów można uzyskać po 40 punktów.

Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie w/w kryteriów:

1. Oświadczenie o zamieszkiwaniu w Gminie Miasto Szczecin (wzór oświadczenia nr 1).

2. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór oświadczenia nr 2).

3. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

4. Pełnomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu, a także oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (wg wzoru oświadczenia nr 3).

5. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępcza zgodnie z ustawa z dnia

9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Kryteria pkt 3-5 potwierdza się za pomocą dokumentu składanych w postaci (do wyboru):

1. oryginału;

2. notarialnie poświadczonej kopii;

3. odpisu urzędowo poświadczonym zgodnie z art. 76a § 1 KPA;

4. odpisu lub wyciągu z dokumentu;

5. kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

II etap rekrutacji odbędzie się w przypadku, gdy zostaną wolne miejsca po I etapie rekrutacji w oparciu o dodatkowe kryteria.

Dodatkowe kryteria rekrutacji

Jeżeli w I etapie rekrutacji kandydaci otrzymują taką samą ilość punktów, a Akademia Edukacji Przedszkolaka dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie naboru będą brane pod uwagę dodatkowe kryteria:

 1. dziecko, którego rodzeństwo kontynuować będzie edukację w Pałacu Młodzieży (= 1pkt);
 2. dziecko rodziców zamieszkujących w Gminie Miasto Szczeci i rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Szczecinie (= 3 pkt).

 

Za wszystkie kryteria dodatkowe
można uzyskać maksymalnie 4 punkty.

 Potwierdzenie kryteriów dodatkowych.

 1. Zaświadczenie uczestnictwa w innych zajęciach Pałacu Młodzieży przez rodzeństwo kandydata (wzór oświadczenia nr 4).
 2. Oświadczenie rodziców kandydatów o rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych
  w Urzędzie Skarbowym w Szczecinie (wzór oświadczenia nr 5).

Wszystkie oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 Weryfikacja oświadczeń

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może:

 • żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawartych w oświadczeniach,
  w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego;
 • może zwrócić się do Prezydenta Miasta Szczecin o potwierdzenie tych okoliczności;
 • w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Prezydent Miasta korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych
  o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucja ta posiada takie informacje;
 • oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
  o świadczeniach rodzinnych.

 Uwagi

 1. Przy rekrutacji do Akademii Edukacji Przedszkolaka nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.
 2. W przypadku braku złożonych dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie kryteriów rekrutacji, dziecko nie zostanie zakwalifikowane.

Informacja dla rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

Osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, w celu udokumentowania zatrudnienia, mogą przedłożyć wydruk z Centralnej Ewidencji Informacji Działalności Gospodarczej, który można pobrać ze strony internetowej: ceidg.gov.pl.