Rada rodziców

Rada rodziców – rodzaj organu, który reprezentowany jest przez rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia pozalekcyjne do Pałacu Młodzieży. Rada Rodziców jest powoływana do współpracy z placówką w zakresie wszystkich spraw związanych z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi dokształcania dzieci oraz funkcjonowania placówki. Rada rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora placówki i  rady pedagogicznej. Może także gromadzić  fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności Pałacu Młodzieży.

 

PREZYDIUM RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM  2018 / 2019

Lp. Funkcja Imię i nazwisko Pracownia
1. Przewodniczący RR Beata Biderman Gimnastyczno-Taneczna
2. Wiceprzewodniczący Iwona Sarnicka Ceramiczna
3. Wiceprzewodniczący Julita Bobko Akademia Edukacji Przedszkolaka
4. Sekretarz Piotr Bajda Wokalna
5. Członek Maja Mazurkiewicz-Obst Muzyki Etnicznej
6. Członek Katarzyna Piaskowska Akademia Edukacji Przedszkolaka
7. Członek Sylwia Pączka Muzyki Etnicznej
8. Członek Marta Derejczyk Szachowa
9. Członek Małgorzata Skolimowska-Gradek Tańca Etnicznego